HISTORIE A SOUČASNOST

 

Základní umělecká škola duchovní hudby Frýdek-Místek byla založena v roce 1994 za účelem výchovy a vzdělávání mladých hudebníků a zpěváků pro potřeby chrámových kůrů ve Frýdku – Místku a jeho okolí. Přesahu do jiných oblastí se ovšem nevyhýbá. Je jedinou církevní základní uměleckou školou v Moravskoslezském kraji. Působí v budově patřící farnosti Místek na ulici Československé armády čp. 481 Frýdek-Místek a jedno detašované pracoviště má v Základní škole Skalice, kde se vyučuje Hře na klavír. Zřizovatelem školy je Biskupství ostravsko-opavské.

Ve škole se v současné době vzdělává více než 200 žáků, pracuje zde 17 pedagogů a 2 nepedagogičtí pracovníci zajišťující provoz školy. Vzdělávání je poskytováno v těchto oborech: hra na flétnu, zobcovou flétnu, klarinet, hoboj, klavír, varhany, housle, kytaru, trubku, lesní roh a v sólovém zpěvu, kde vedle klasického zpěvu je vyučován i zpěv populární. Škola organizuje výuku v přípravném stupni, I. a II. stupni základního studia.

Škola poskytuje základní umělecké vzdělávání v oboru hudba s orientací na duchovní hudbu. Má tyto priority: poskytovat kvalitní základy uměleckého vzdělání dle platné legislativy v souladu s prioritami zřizovatele a MŠMT ČR, nabízet aktivní a efektivní vzdělávací školní i mimoškolní aktivity pro všechny žáky, využívat a podporovat aktivitu žáků, snažit se co nejlépe využít vnější a vnitřní podmínky školy (prostorové možnosti, personální zabezpečení atd.), vychovávat žáky pro zdravý a odpovědný život ve společnosti. Základní povinností školy je poskytovat službu veřejnosti v bezpečném prostředí, v přátelské atmosféře důvěry mezi zaměstnanci, žáky, jejich rodiči a zákonnými zástupci.

 

logo bily 500

2022 Copyright © Základní umělecká škola duchovní hudby Frýdek-Místek. Všechna práva vyhrazena.